ماه: شهریور ۱۳۹۷
همسویی و غیر همسویی

همسویی و غیر همسویی

انسان به شیوه های گوناگون منظور خود را بیان می کند. یکی از ابزارها برای ایجاد ارتباط: همسویی و ناهمسویی است: از طریق آن می‌توان به راحتی تشخیص داد گوینده صددرصد با آنچه می گوید اعتقاد دارد یا خیر. در نظام ارتباطی ضمیرخودآگاه در یک لحظه فقط می‌تواند روی یک موضوع تمرکز کند، اما ضمیر ناخودآگاه می تواند در یک لحظه روی چند موضوع متمرکز شود. وقتی فردی درباره یک موضوع خنثی صحبت کند اگر همسویی داشته باشد آهنگ خاص را در،بیان و بدن می‌بینیم و اگر ناهمسویی داشته باشد حرکات فیزیکی غیر ارادی را در وی مشاهده می کنیم.

باورها و ارزشها

باورها و ارزشها

 اگر اسکلت را از بدن انسان بیرون بکشیم تمام وجود انسان فرومی ریزد،اگر فکر را از انسان بگیریم نیز چنین است. این موضوع برای تفکر و رفتار انسان در ارتباط با باورها و ارزش ها صادق است. اگر باور و ارزش انسانی را از او بگیریم،نمی تواند فکر کند و نمی‌تواند رفتاری متعادل داشته باشد. انسانی که صبح از خواب بیدار می شود اگر احساس کند. که هیچ چیز در انتظارش نیست حرکتی نخواهد کرد اگر هیچ باوری در فرد وجود نداشته باشد این فردپس از بیدار شدن چه کار خواهد کرد؟ باور ها به ما امکان حرکت میدهند. ما با داشتن یک باور نسبت به یک موضوع است که زندگی میکنیم. باورها بر اساس تجربه های ما هستند. هر […]