ماه: دی ۱۳۹۷
اعتماد به نفس چیست ؟

اعتماد به نفس چیست ؟

  یک انسان کامل رادرنظر بگیرید , انسانی که هیچ عیبی ازآن نمیتوانید بگیرید . امتیاز این انسان ۱۰ است . وامتیاز انسانی که هیچ هنری ندارد صفر است  . به خودتان ازصفر تا ده چه امتیازی میدهید. اعتماد بنفس چیست ؟ وچطور میتوان آن راافزایش داد؟ همانطور که میدانید پایین ترین بخش درهرم دیلتز محیط است .محیط شامل جغرافیا , آب وهوا , مردم , اقتصاد , فرهنگ ,…. میباشد. طبقه بالاتر ازمحیط مربوط به رفتار است . دراین طبقه تمام چیزهایی راکه دیگران ازما می بینند ومی شنوند وچیزی که خودمان می فهمیم وحس میکنیم وجود دارد. این طبقه تنها بُعد ما درارتباط بادیگران است . برحسب رفتارهای ما دیگران باما ارتباط برقرار میکنند وبرداشتی ازما دارند پس […]